• Velingspad 2 9502RA Stadskanaal Telefoon: 0599 621450

 • COVID-19 en de mondzorg

 • COVID-19 en uw behandeling in de mondzorgpraktijk,

  In het vorige nieuwsblog ging het over de tijdelijke praktijksluiting i.v.m. COVID-19 en de rol die de mondhygiëniste daarin zou kunnen spelen. Ook eventuele zorg aangaande de verspreiding via de aerosolen kwam hierbij ter sprake. Er moest nog nader onderzocht worden welke rol dit speelde binnen de mondzorgpraktijken. Welnu:

  Als er één plek op aarde is waar men zich al jaar en dag bewust is van het risico van besmetting door aerosol, dan is het wel de mondzorgpraktijk. Mondzorgverleners zij gehouden om de adviezen zoals die in de Richtlijn infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (WIP-richtlijn) zijn neergelegd stringent te volgen. De toepassing van de richtlijn wordt daar ook door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) steekproefsgewijs gecontroleerd. De richtlijn is bedoeld om aan de ene kant de behandelaar te beschermen en anderzijds kruisinfectie onder patiënten te voorkomen. In de richtlijn is vastgelegd hoe de mondzorgverlener zichzelf moet beschermen. Denk daarbij aan (steriele) wegwerphandschoenen, chirurgisch mondneusmasker, (steri)sleeves om de slangen, een beschermbril en in geval van chirurgische ingrepen, ook mutsen. De kleding van de zorgverlener moet schoon zijn en het instrumentarium wordt gedesinfecteerd en zo nodig gesteriliseerd. Sterilisatoren moeten aan hoge eisen voldoen zodat ook holle ruimtes worden gesteriliseerd. Voor instrumenten zoals hoekstukken zijn er speciale sterilisatoren. De behandelruimte wordt goed schoongehouden en oppervlakken worden tussen patiënten door gereinigd met alcohol en in chirurgische gevallen afgedekt met speciale doeken. Dit is slechts een greep uit de maatregelen die elke dag weer door het hele jaar heen, voor iedere patiënt getroffen worden om op een verantwoorde wijze met aerosol om te gaan. Ter illustratie, het woord aerosol komt maar liefst 31 keer in de WIP-richtlijn voor.

   

  Dit alles in ogenschouw nemend is het opmerkelijk om te constateren dat het er nu op lijkt dat vanuit de mondzorgkoepels het signaal naar het RIVM, VWS en het publiek is gegeven dat met het beoefenen van de mondzorg er een groot risico op transmissie en infectie bestaat als er een verhoogde kans op besmetting door een coronavirus dreigt. Op maandag 16 maart j.l. haalde deze boodschap zelfs het 20:00 uur NOS-journaal. Ook de New York Times die op basis van fysieke nabijheid in relatie tot blootstelling aan ziekte en infectie al op 15 maart kwam met de boodschap dat de mondhygiënist het aller grootste risico loopt op besmetting met het coronavirus met vlak daarna de tandartsassistent en de tandarts, daarbij werd geen rekening gehouden met alle preventieve voorzorgsmaatregelen die mondzorgprofessionals treffen.

   

  Wellicht zou een elegantere boodschap zijn dat de mondzorgverlener bekend is met aerosol en daar al heel lang stringente maatregelen voor getroffen heeft. In geval van twijfel had de boodschap ook kunnen zijn, dat wij als beroepsgroep bekend zijn met aierosol maar er niet zeker van zijn dat de huidige maatregelen voor het coronavirus afdoende zijn en dat de mondzorgkoepels daarom hun leden adviseert om tijdelijk de praktijken te sluiten om tijd te hebben om te beoordelen of er geen extra maatregelen noodzakelijk zijn in deze tijd waarin er een zeer besmettelijk virus rondwaart dat zich gedeeltelijk verspreidt via aerosol.